Положення затверджено рішенням Надвірнянської міської ради від 24.12.2020 №45-3/2020 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Управління надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради (далі – Управління) є юридичною особою публічного права, виконавчим органом Надвірнянської міської ради, яким надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень через адміністраторів та працівників Управління шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2.Управління утворюється Надвірнянською міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, профільному заступнику та міському голові.

1.3.Управління як неприбуткова організація, є юридичною особою, має самостійний баланс, має право відкривати і закривати рахунки в органах Державного казначейства України, в установах банків, печатку зі своїм найменуванням із зображенням Державного Гербу України, інші необхідні печатки та штампи, бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.4.Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України, рішеннями Надвірнянської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.5.Управління, при виконанні покладених на нього функцій, взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, іншими органами, утвореними міською радою та іншими виконавчими органами Надвірнянської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

1.6.Управління утримується за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та державного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.7.Майно Управління становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.

1.8.Майно Управління є комунальною власністю Надвірнянської міської територіальної громади і перебуває на правах оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.9.Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.10.У випадку припинення діяльності Управління (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються до міського бюджету або одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, визначених рішенням Надвірнянської міської ради.

1.11.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

1.12.Повна назва: Управління надання адміністративних послуг Надвірнянської міської ради.

Скорочена назва: УНАП Надвірнянської міської ради.

1.13.Місцезнаходження: 78400, Івано-Франківська обл., м.Надвірна, вул.Визволення, буд.2

1.14.Офіційна Facebook-сторінка: www.facebook.com/cnap.nadvirna .

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.Управління:

2.1.1.Реалізовує політику розвитку системи надання адміністративних  послуг на території Надвірнянської міської територіальної громади.

2.1.2.Розробляє пропозиції щодо концепції надання адміністративних послуг.

2.2.Основними завданнями Управління є:

2.2.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання у відповідності з вимогами законодавства.

2.2.3.Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора, адміністратором або безпосередньо суб’єктом надання послуг в Управлінні надання адміністративних послуг.

2.2.4.Розширення співпраці та взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.2.5.Вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.

2.2.6.Використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі.

2.2.7.Ведення переліку адміністративних послуг у Надвірнянській міській раді та внесення змін і доповнень.

2.2.8.Забезпечення виконання рішень Надвірнянської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до відання Управління.

2.2.9.Участь у розробці програм соціально-економічного розвитку Надвірнянської міської територіальної громади.

2.2.10.Здійснення обміну досвідом і інформацією з іншими містами України з питань, які відповідають роботі Управління.

2.2.11.В межах своєї компетенції  розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій.

2.2.12.Здійснення ведення бухгалтерського обліку та звітності у Управлінні.

2.2.13.Забезпечення ведення діловодства та організації контролю за виконанням документів в Управлінні.

2.2.14.Забезпечення організації електронного документообігу та функціонування оргтехніки в Управлінні.

2.2.15.Забезпечення функціонування системи управління якості і виконання вимог документації системи управління якості.

2.2.16.Здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг.

2.2.17.Організація підвищення кваліфікації працівників Управління.

2.2.18.Інші завдання, визначені Законами України, підзаконними нормативними актами, актамиНадвірнянської міської ради та її виконавчого комітету.

2.3.Управління вирішує питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників Управління.

2.4.Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

3. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1.Управлінням забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.2.Управління може забезпечувати надання адміністративних послуг адміністратором або безпосередньо суб’єктом надання послуг в приміщенні Управління, його територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора.

3.3.Перелік адміністративних послуг, які надаються в Управлінні, визначається та затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи центральних органів виконавчої влади).

3.4.Зміни до затвердженого переліку адміністративних послуг вносяться рішенням виконавчого комітету міської ради.

На основі узгоджених рішень в Управлінні забезпечується надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласних, районних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством України.

3.5.В Управлінні за рішенням Надвірнянської міської ради, виконавчого комітету Надвірнянської міської ради, розпорядженням міського голови може здійснюватися прийом суб’єктів звернень та надання послуг, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, а також, прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до компетенції Надвірнянської міської ради та її виконавчого комітету.

3.6.Суб`єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Управлінні звертається до адміністратора – посадової особи виконавчого органу Надвірнянської міської ради, який організовує надання адміністративних послуг.

3.7.Готує матеріали для розгляду відповідних постійних депутатських комісій.

3.8.Бере участь у розгляді судових справ в порядку встановленим процесуальним законодавством.

3.9.Забезпечує у встановленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, запитів на публічну інформацію, скарг громадян, юридичних осіб, органів влади вищого рівня з питань, що належать до його компетенції та вживає відповідних заходів.

3.10.Забезпечує ведення належної роботи з матеріалами для службового користування та з матеріалами, що містять державну таємницю.

3.11.Розробляє нормативно-правові акти з питань надання адміністративних послуг, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.12.Здійснює делеговані йому міською радою та виконавчим комітетом міської ради повноваження.

3.13.Посадові особи Управління зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

3.14.Порушення загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

3.15.Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

3.16.Права Управління:

3.16.1.Отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

3.16.2.Одержувати у встановленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.16.3.Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Надвірнянської міської ради, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.16.4. Надавати пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедури надання послуг.

3.16.5.Вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для розгляду керівництвом міської ради.

3.16.6.Скликати наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.16.7.Видавати у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання чинного законодавства накази і контролювати їх виконання.

3.16.8.Укладати цивільні та господарські договори, від свого імені вчиняти інші правочини, набувати майнових та немайнових прав, виконувати обов’язки, в порядку встановленим цим Положенням та вимогам чинного законодавства.

3.16.9.Звертатися до суду у порядку, встановленому законодавством.

3.16.10.Бути учасником цивільного, господарського, адміністративного процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинними законодавством України.

3.16.11. Реалізовувати повноваження з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади.

3.16.12.Організовувати надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.

3.16.13.Проводити державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до закону.

3.16.14.Вчиняти відповідно до закону нотаріальні дії, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування .

3.16.15 За рішенням виконавчого комітету Надвірнянської міської ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

3.16.16.Управління має право користуватися іншими правами наданим чинним законодавством України.

3.17.Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, власного імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування Управління.

3.18.Основними завданнями адміністратора є:

3.18.1.Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.18.2.Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

3.18.3.Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.18.4.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

3.18.5.Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.18.6.Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.18.7.Надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

3.18.8.Виконувати інші повноваження, передбачені законодавством України, рішенням Надвірнянської міської ради, рішенням виконавчого комітету Надвірнянської міської ради, розпорядженням міського голови.

3.19.Адміністратор має право:

3.19.1.Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.19.2.Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.19.3.Інформувати начальника Управління та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

3.19.4.Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

3.19.5.Порушувати питання перед начальником Управління щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Управління.

3.19.6.Отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

3.19.7.Від імені виконавчого комітету міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення, в межах повноважень.

3.19.8.Має інші права, передбачені законодавством України.

 

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ.

4.1.Управління складається з відділів.

4.2.Управління адміністративних послуг Надвірнянської міської ради складається з:

-відділу адміністративних послуг;

-відділу оформлення та видачі паспортів;

-відділу реєстраційних послуг;

-відділу соціальних послуг.

4.3.Загальна структура та штатний розпис Управління затверджується рішенням Надвірнянської міської ради.

4.4.Положення про Управління затверджується рішенням міської ради.

4.5.Положення про відділи затверджуються начальником Управління.

4.6.Управління очолює начальник Управління (далі – Начальник), який призначається і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством України.

4.7.Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду начальником Управління відповідно до вимог чинного законодавства. Заступник начальника Управління за посадою може бути керівником відділу.

4.8.Посадові особи, що працюють в Управлінні, є посадовими особами місцевого самоврядування.  Всі працівники Управління діють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Управління. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до вимог, передбачених для оплати праці працівників самостійних Управлінь виконавчого комітету міської ради.

4.9.На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника.

4.10.Начальнику Управління підпорядковуються його заступник, керівники структурних підрозділів та працівники  Управління.

4.11.Працівники приймаються на роботу в порядку встановленому чинним законодавством України за погодженням з профільним заступником міського голови та керуючим справами виконавчого комітету.

4.12.Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання Управління затверджуються рішенням Надвірнянської міської ради           .

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ.

5.1.Начальник Управління:

-здійснює керівництво Управлінням і несе відповідальність за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

-організовує діяльність Управління, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Управління;

-подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків, пропозиції щодо штатного розпису Управління;

-подає на розгляд міської ради пропозиції щодо загальної структури Управління;

-призначає на посаду і звільняє працівників Управління;

-організовує роботу відділів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками;

-координує діяльність працівників, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

-приймає рішення щодо заохочення та притягнення до відповідальності працівників Управління, проведення відповідних навчань;

-без доручення діє від імені Управління та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;

-в межах своїх повноважень видає відповідні довіреності працівникам Управління;

-в межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/угоди від імені Управління;

-розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством порядку та в межах затвердженого кошторису Управління та бюджетних призначень;

-затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Управління;

-звітує про роботу Управління перед виконавчим комітетом та міською радою;

-здійснює контроль за інформаційним забезпеченням діяльності Управління;

-організовує роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення заходів.

-сприяє створенню належних умов праці в Управління, вносить пропозиції керівництву міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення Управління.

-розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників Управління;

-може здійснювати функції адміністратора;

-вирішує інші питання в межах своїх повноважень та доручень керівництва міської ради.

-здійснює особистий прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій у визначений час.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ.

6.1.З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг, розпорядженням міського голови, можуть утворюватися територіальні підрозділи Управління адміністративних послуг та віддалені (у тому числі пересувні)  робочі місця адміністраторів.

6.2.Час прийому суб’єктів звернень в Управлінні визначається наказом начальника Управління з дотриманням норм чинного законодавства України.

6.3.Час прийому суб’єктів звернень в Управлінні є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються в Управлінні, територіальних підрозділах та віддалених робочих місцях адміністратора.

6.4.У територіальних підрозділах Управління адміністративних послуг та у віддалених робочих місцях адміністраторів час прийому суб’єктів звернень визначається наказом начальника Управління.

6.5.В Управлінні та його територіальних підрозділах надаються адміністративні послуги (консультації) іноземним громадянам відповідно до чинного законодавства України.

6.6.У приміщенні, де розміщується Управління, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку, термінали самообслуговування, POS-термінали).

6.7. Для зручності суб’єктів звернень в Управлінні відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також – працівники виконавчих органів Ради (у разі необхідності).

6.8. Працівники Управління діють в межах повноважень визначених посадовими інструкціями, що затверджуються у встановленому порядку.

6.9. Організація роботи Управління, територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів здійснюється відповідно до Регламенту Управління, що затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.10. Діловодство в Управлінні ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

Сервіси

Електронні послуги

За допомогою даного переліку послуг Ви зможете обрати та замовити послугу в електронному вигляді без відвідування Центру надання адміністративних послуг

Персональний кабінет

За допомогою Персонального кабінету можна замовляти послуги в електронному вигляді надсилати електронні звернення та ін.

Перевірити стан послуги

За допомогою даного сервісу Ви зможете перевірити стан Вашої послуги ввівши в необхідні поля форми код зворотнього зв'язку

Оцінювання якості обслуговування

За допомогою даного сервісу Ви зможете провести оцінювання якості обслуговування в Центрі надання адміністративних послуг